Avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

I 2002 ble avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid opprettet etter fylkestingsvedtak. Etter en evaluering av avdelingen i 2012, skiftet den navn til avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Endringer har skjedd disse årene. Tannhelse hos barn og unge har bedret seg og tjenesten har fått ansvar for å gi et tannhelsetilbud til rusavhengige i kommuner og statlige institusjoner. I tillegg har endringer i lovverk og offentlige føringer bidratt til økt fokus på samhandling og helsefremmende og forebyggende arbeid, som har blitt et stadig viktigere del av tannhelsetjenestens oppgaver.

Avdelingen ledes av en overtannpleier som rapporterer til fylkestannlegen og er en del av fylkestannlegens ledergruppe. 

Overtannpleier har følgende ansvarsområder:

 • Arbeide for at det helsefremmende og forebyggende arbeidet utføres i henhold til intensjoner i lovverk, politiske føringer og egne planer
 • Initiativtaker for samarbeid mellom tannhelsetjenesten og andre etater/organisasjoner/samarbeidspartnere
 • Kvalitetssikring av det forebyggende arbeidet
 • Følge opp rapporteringsrutiner for forebyggende arbeid, og utadrettet virksomhet
 • Igangsette etterprøvbare helsefremmende og forebyggende prosjekter
 • Ansvar for oppfølging og samarbeid med sykepleierhøgskolen
 • Ansvar for oppfølging av arbeidet med serviceerklæring og brukermedvirkning

Ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid i distriktene ivaretas av 4 ledende tannpleiere. De har ansvar i hver sin region og skal samarbeide med overtannlegen i sine distrikt. De ledende tannpleierne har følgende ansvarsområder:

 • Ledende tannpleiere skal i nært samarbeid med overtannpleier og overtannlegen planlegge samlet tannpleiervirksomhet i distriktene
 • Bistå overtannlegen med å organisere og gjennomføre det helsefremmende og forebyggende arbeidet etter bestemmelser i lovverk, offentlige føringer og planer i distriktene. Koordinere den utadrettede virksomheten i distriktene
 • Rapportere til overtannpleier og overtannlege

 Leder for avdelingen er overtannpleier Eva Rydgren Krona, arbeidssted på fylkestannlegens kontor, Fylkeshuset, Postboks 3563, 3007 Drammen, tlf 32 80 86 15/ 913 05 880, e-post: eva-rydgr...@bfk.no.

Region 1 omfatter distriktene Lier, Røyken og Hurum samt Drammen og Nedre Eiker. Ledende tannpleier Liv Brattås har arbeidssted på Røyken tannklinikk, Bråsetveien 10, 3440 Røyken. Mobil 952 92 640, e-post: liv.br...@bfk.no.

Region 2 omfatter distrikt Lågen. Ledende tannpleier Elisabeth Nossen har arbeidssted på Vikersund tannklinikk, Rådyrveien 4, 3370 Vikersund. Mobil 951 48 026, e-post: elisabeth...@bfk.no.

Region 3 omfatter distriktet Hallingdal. Ledende tannpleier Mai Britt Ulviksbakken har arbeidssted på Hemsedal tannklinikk, Postboks 63, 3561 Hemsedal. Mobil 906 11 541, e-post: mai-britt.u...@bfk.no

Region 4 omfatter distriktet Ringerike. Ledende tannpleier Ingunn Jellum Enger, arbeidssted Sigdal tannklinikk, 3350 Prestfoss. Mobil 900 59 979, epost ingunn-jel...@bfk.no.

I etterkant av Fjellprosjektet i Drammen har tannhelsetjenesten blitt involvert i flere prosjekter og tiltak. Tannpleierne er med i nettverksgrupper for barn i bydelene. Vi er involvert i Vestre Viken og Drammen kommunes Dia Helse satsing og Drammen kommunes Migrahelseprosjekt. Det er inngått avtale om regelmessig undervisning på introdusjonssenter og asylmottak, samt prosjektet Fjell 2020. Disse prosjektene og tiltakene krever oppfølging i tillegg til de faste oppgavene tannpleierne har. Tannpleier Eline Juel Bjørkevik, som var engasjert som prosjektleder for sykehusprosjektet i 2010-2013, har blitt prosjektkoordinator med ansvarsområde å følge opp flere av disse prosjektene og tiltakene. Hun er prosjektkoordinator 4 dager i uken, og har en dag på klinikk.

Tannhelsetjenesten har mange samarbeidspartnere, spesielt med ulike etater i de 21 kommunene i Buskerud. Vi har et forplitende samarbeid med:

 • Helse- og omsorgstjenesten i kommunene:
  - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  - Institusjoner
  - Hjemmesykepleie
  - Psykisk utviklingshemmede
  - Barneverntjenesten
  - Psykiatri
  - Rus
 • Kommuneledelse
 • Fengselshelsetjenesten
 • Flytningetjeneste (herunder private aktører med avtale med NAV)
 • Asylmottak
 • Sykehus og LMS
 • Krisesentre

Publisert 30. april 2012, oppdatert 20. august 2013.