Agronom og gartner etter læretid

Kan Buskeruds vitale gartnermiljø produsere den første utdannende gartneren i Buskerud på 40 år?

Kan Buskeruds vitale gartnermiljø produsere den første utdannende gartneren i Buskerud på 40 år? Kan kombinasjonen av opplæring og verdiskaping i læretid gi en mer spennende vei til å bli agronom? Kan vi øke rekrutteringen til næringer som trenger flere agronomer og gartnere ved å bli med på forsøk med endret opplæringsmodell?

Det inviteres til møte torsdag 24. oktober 2013  kl.14.00 - 16.00 i Fylkeshuset i Drammen.

Landbruket inkludert gartnernæringen har stort behov for kompetente næringsutøvere. I Landbruks- og matmeldingen Velkommen til bords (St.meld.9 2011/2012) varsles det evaluering av struktur og innhold i programområdet landbruk og gartnernæring i videregående opplæring. For å øke rekrutteringen forslås det at det gjøres forsøk med læretid i bedrift for utdanningene agronom og gartner. Fylkeskommunene har nå fått invitasjon til å være med på et slikt forsøk. Søknadsfrist for å være med i forsøket er 1. desember 2013. Se Invitasjon til forsøk med yrkesutdanning for agronom og gartner og Oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet.

Yrkesopplæringsnemnda i Buskerud har anbefalt fylkesutdanningssjefen å jobbe videre for at Buskerud kan delta i et forsøk med læretid i bedrift i fagene. For å delta i et slikt forsøk er vi helt avhengig av et tett samarbeid med lokale næringsaktører. Intensjonsavtaler om læreplasser må følge en søknad om forsøk. Hvem kan bidra med konkrete læreplasser i fagene fra 2015? Og hva vil det si å være lærebedrift i fagene agronom og gartner?

På møtet vil vi presentere hva som ligger av muligheter knyttet til et slikt forsøk, og samle innspill fra relevante aktører for å forme en videre prosess for mulig forsøk.

Representanter for gartnerforbundet, bondelaget, bonde- og småbrukerlaget, avløserlag, produsentlag med flere er invitert.

Vi vil gjerne vite om du kommer, og ber om påmelding til bodil...@bfk.no innen 22.10.2013.

Det vil arrangeres et tilsvarende informasjonsmøte på Ål vgs avd. Lien, Torpo onsdag 30. oktober kl.14-16, med påmelding innen 28. oktober til bodil...@bfk.no .


Publisert 15. oktober 2013, oppdatert 16. oktober 2013.