Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering 2018

Disse to undersøkelsene er i år koblet sammen, og informasjon om gjennomføringen har blitt sendt på e-post til lærebedrifter og opplæringskontor i Buskerud.

Buskerud fylkeskommune jobber kontinuerlig med å sikre og utvikle kvaliteten på fag- og yrkesopplæring.

Som et ledd i dette gjennomfører vi Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering høsten 2018.

 Hvem skal svare?

Årlig rapport går til ansvarlig for lærebedriften. Lærebedriftsundersøkelsen går til en faglig leder per godkjent lærebedrift der lærling/lærekandidat får eller har fått opplæring de siste 11 månedene før 1.oktober 2018.

Det er obligatorisk å svare på rapporteringsspørsmålene. Etter at ansvarlig for lærebedriften har svart på spørsmålene i Årlig rapportering, får faglig leder mulighet til å svare på spørsmålene i Lærebedriftsundersøkelsen.

Den faglige lederen som skal svare på Lærebedriftsundersøkelsen, er valgt ut fra den som har flest kontrakter i lærefaget i bedriften.

Gjennomføring av undersøkelsen

Undersøkelsen er åpen fra 15. oktober – 20. desember og gjennomføres som ledd i kvalitetsutvikling i fagopplæringen. Undersøkelsen er ikke anonym, og svarene vil være utgangspunkt for videre kvalitetsoppfølging både fra fylkeskommunen og eventuelt opplæringskontor. Det er obligatorisk å svare på Årlig rapportering. Lærebedriftsundersøkelsen står en fritt til å svare på eller ikke.

Godkjente lærebedrifter skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater, jfr. Opplæringslovens § 4-7; Internkontroll i den enkelte lærebedrift.

Videre skal lærebedriften medvirke til å innhente statistiske og andre opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innen opplæringen, jfr. forskrift til opplæringsloven § 11-3.

 

 


Publisert 12. november 2018, oppdatert 12. november 2018.