Nye prøvenemnder søkes

Buskerud/Viken fylkeskommune trenger nye prøvenemndsmedlemmer i perioden 2020-2023. Vi oppfordrer bransjene til å foreslå gode kandidater.

Fra 1. januar 2020 vil Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune være slått sammen til Viken fylkeskommune. De tre fylkene er enige om å bruke eksisterende fylkesgrenser i prøvenemndsperioden 2020-2023. Prøvenemndsmedlemmer som blir godkjent i Buskerud fylkeskommune blir også godkjent i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune har behov for å oppnevne nye medlemmer til prøvenemnd i alle lærefag. Årlig forventet oppmeldinger til fag-, svenne- eller kompetanseprøver er 5000-5500 i Viken fylkeskommune. Prøvenemndene har en viktig rolle innen fag- og yrkesopplæringen. De bidrar til at samfunnet får kvalifiserte fagarbeidere.

 

Fag- og svennebrev - et kvalitetsstempel

I kvalitetsvurderingen spiller prøvenemnda en helt sentral rolle. Det arbeidet prøvenemnda utfører er derfor viktig både for den enkelte kandidaten, for arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. For å vurdere prøvene er det behov for dyktige og engasjerte fagpersoner. Gjennom sine verv opparbeider prøvenemndsmedlemmer gode kunnskaper om de faglige krav som stilles til deres bransje, samt god kompetanse i å vurdere fagkunnskap. Organisasjonene og bransjene kan forslå personer til prøvenemnder. Slik er de med på å sikre god kvalitet i prøvene.

 

Oppnevningskriterier

De som foreslås og oppnevnes som medlemmer av prøvenemnda skal ha:

  • formell faglig kompetanse, eller tilsvarende, innen fagområdet

Nye foreslåtte prøvenemndsmedlemmer bør ha fag- eller svennebrev i faget eller annen relevant høyere utdanning innenfor fagområdet. De kan også godkjennes på bakgrunn av praksis. Minst 6 års praksis i faget.

  • oppdatert arbeidslivserfaring i faget, være aktive i faget

Vurderes i forhold til fagenes egenart. Prøvenemndsmedlemmene skal være aktive i faget sitt og ha oppdatert arbeidslivserfaring.

  • tilfredsstillende vurderingsfaglig kompetanse

I følge forskrift til opplæringsloven skal fylkeskommunen sikre at medlemmene i nemnda har vurderingsfaglig kompetanse. Med vurderingsfaglig kompetanse stilles det ikke krav til pedagogisk kompetanse, men at de har gjennomgått fylkeskommunens skolering for prøvenemndsmedlemmer. 

  • Skolering

Oppnevnt medlem skal delta på kurs og samlinger som fylkeskommunen innkaller til. I dette ligger en dag med grunnskolering for prøvenemndsmedlemmer. Grunnskoleringen er et krav om at oppnevnte skal ha gjennomført. Denne skoleringen er nå planlagt skal gjennomføres i løpet av siste uka i oktober, uke 44.

  • Generelle digitale ferdigheter
  • perioden strekker seg over fire år fra 01.01.2020–31.12.2023

 Du kan foreslå nye medlemmer til prøvenmend i dette skjemaet.

 

Prøvenemndas rolle og ansvar

I fylkeskommunens regi har prøvenemndene ansvaret for å:

  • godkjenne prøvesteder
  • planlegge prøver
  • gjennomføre prøver
  • vurdere prøver  

Prøvenemndsmedlemmene skal være dyktige i faget sitt og de skal ha nødvendige kunnskaper om krav og rammer i prøvenemndas arbeid. Gjennomføring av fag- og svenneprøver er et samarbeid mellom mange ulike mennesker. Det er derfor viktig med gode samarbeidsevner.

 

Honorarer og godtgjørelser

Å være medlem i en nemnd er et offentlig verv. Prøvenemndsmedlemmer har rett til å få permisjon med eller uten lønn fra arbeidsgiveren sin. Fylket dekker den tapte arbeidsfortjenesten. Prøvenemndsarbeid honoreres etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reisegodtgjørelse gis etter statens satser for nødvendige reiser innenfor Viken fylkeskommune.

 

Spørsmål om fag og nemnder kan stilles til våre fagkonsulenter. Se kontaktpersoner fagopplæring.

Spørsmål til prosessen oppnevning av nye prøvenemnder kan stilles til: Svein Helge Nygard, tlf. 32808628, e-post: svein....@bfk.no


Publisert 11. april 2019, oppdatert 14. mai 2019.