Resultatet fra Lærebedriftundersøkelsen og Årlig rapport 2018

Spørringen for 2018 ble gjennomført i ny drakt med nye spørsmål i forhold til foregående år.

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftsundersøkelsen 2018 ble sendt til 775 respondenter, 231 selvstendig godkjente lærebedrifter og 37 opplæringskontorer med sine 544 medlemsbedrifter. Svarperioden var fra 15. oktober til 23. desember.

301 av respondentene har avgitt svar og danner noe tynt grunnlag for representativt utvalg. 43% av svarene kommer fra respondenter i de selvstendig godkjente lærebedriftene og 37% av svarene kommer fra respondenter i opplæringskontorene. Noen opplæringskontor har ikke distribuert undersøkelsen videre til sine medlemsbedrifter.

 Svarprosent nasjonalt er på 43,2%.

Buskerud fylkeskommune ligger likt eller noe høyrere enn landsgjennomsnittet på 6 av de 7 områdene det stilles spørsmål om. Buskerud ligger noe lavere i skår på spørsmål innen området Forberedt på læretiden.

 

Årlig rapport

Undersøkelsen ble sendt til utvalget faglig leder på lære- /opplæringskontrakt og er obligatorisk å svare på. Den ble distribuert som en del av Lærebedriftsundersøkelsen. Årets undersøkelse ble gjennomført etter to år med «pause», men mange av årets spørsmål har vært en del av lærebedriftsundersøkelsen disse to årene.

Årets respondenter teller til sammen 812 stk. fordelt på 231 stk. i selvstendige lærebedrifter, 37 stk.  opplæringskontor og 544 stk. i medlemsbedrifter. Andelen respondenter som har svart er 75% av de selvstendige lærebedriftene, 81,1% av opplæringskontorene og 52% av medlemsbedriftene.

Spørringen hadde totalt 9 spørsmål fordelt på 9 områder/temaer hvor svaralternativene for alle var ja/nei.

Det registreres en særlig lav score på spørsmålene relatert til Intern plan og Representant for de ansatte.

 

Bruk av resultatene

Buskerud fylkeskommune skal den 1.1.2020 bli en del i Viken fylkeskommune sammen med Akershus og Østfold. Resultatene i de tre fylkene for ovenfor nevnte undersøkelser vil sees i sammenheng og danne grunnlag for plan for tiltak i Viken fylkeskommune.

Les mer om saken

Resultat og oppfølging av undersøkelsene Årlig rapport 2018 og Lærebedriftsundersøkelsen 2018


Publisert 27. juni 2019, oppdatert 27. juni 2019.