Resultat fra lærlingundersøkelsen 2013

Buskerud fylkeskommune gjennomførte Udirs lærlingundersøkelse våren 2013. Hovedfunnene er at lærlingene trives, er motivert for å lære, får faglige utfordringer og får hjelp og støtte både fra kollegaer og veiledere.

Til tross for aktiv innsats er svarprosenten fortsatt så lav at resultatene må tolkes med forsiktighet. Svarandelen ligger på 28% av utvalget på 860 lærlinger som ble invitert til å delta i undersøkelsen. Utvalget besto av lærlinger som hadde vært mer enn ett år i lære. Med den lave svarandelen kan det være at svarene ikke er representative for alle lærlinger i Buskerud.  9 opplæringskontor har så mange lærlinger og så høy svarandel at de har fått tilgang til sine resultatene direkte gjennom rapportportalen. De 9 opplæringskontorene har samlet halvparten av lærekontraktene i Buskerud.

Lærlingundersøkelsen gir likevel interessante funn som viser tendenser og brukes sammen med øvrig kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre prioritering og oppfølging av kvaliteten i videregående opplæring. Dette gjelder spesielt områder som planlegging, vurdering og dokumentasjon. Fylkeskommunen har også satt et spesielt fokus på de få som svarer at de opplever å bli mobbet i læretiden, og setter inn tiltak for at lærestedene skal bli bedre til å følge opp uheldige situasjoner. Mobbeombudet bidrar inn med kompetanse. Vi ser for øvrig at begrepsbruk er en utfordring innen fag- og yrkesopplæringen. 1 av 10 lærlinger svarer at de har lærekontrakt med et opplæringskontor, selv om de har lærekontrakt med en selvstendig godkjent lærebedrift. Ytterligere 2 av 10 lærlinger svarer at de er usikre på om de har lærekontrakt med et opplæringskontor. Når lærlingene da har vurdert oppfølgingen de har fått, kan det råde usikkerhet om hvilke aktører de har vurdert.

Fylkeskommunen gjennomfører utviklingsdialoger med 12 opplæringskontor høst/vinter 2013/2014, der resultatene fra lærlingundersøkelsen er med i kunnskapsgrunnlaget.

Resultatene for lærlingundersøkelsen i Buskerud sammenliknet med svarene for landet som helhet finner du her i to versjoner – med frekvensfordeling og prosentfordeling.

For ytterligere vurderinger av resultatene viser vi til publikasjonen Lærlingundersøkelsen 2013  – en analyse av bruk, gjennomføring og resultat av lærlingundersøkelsen, som NTNU har utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.


Publisert 25. oktober 2013, oppdatert 1. november 2013.