Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter, opplæringsbedrifter og opplæringskontor får tilskudd for å gi opplæring til lærlinger og lærekandidater.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Det er fylkeskommunen som har finansieringsansvaret for alle lærekontrakter/opplæringskontrakter i samsvar med vilkår fra utdanningsdirektoratet (UDIR). Du kan lese mer på UDIR sin hjemmeside om Rutiner og vilkår for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater.

Tilskuddet blir normalt beregnet og utbetalt etterskuddsvis 2 ganger i året. Beregningen foretas 31.12 og 30.06 med påfølgende snarlig utbetaling. Satsene varierer i forhold til om kandidaten er ungdom med rett, ungdom som har brukt opp retten sin, eller om kandidaten er voksen.  

Ulike kategorier og satser for tilskudd

Basistilskudd I er til ungdom som har opplæringsrett, jf. opplæringsloven § 3-1. Les mer om satser på UDIR sin hjemmeside.

Basistilskudd II er til lærlinger over 21 år og som tegner kontrakt med full opplæring i bedrift. Tilskuddet gjelder også for kandidater som har fått oppfylt sin rett til videregående opplæring, og voksne med og uten rett. Les mer om satser på UDIR sin hjemmeside.

Ekstra tilskudd for små (verneverdige) håndverksfag tildeles lærlinger og lærekandidater som tegner kontrakt i fag som det er viktig å bevare av historiske- eller samfunnsmessige grunner. Du finner mer informasjon og en oversikt over hvilke fag det gjelder hos Norsk håndverksinstitutt. Tilskuddet er et ekstra tilskudd i tillegg til basistilskudd I og basistilskudd II. Les mer på UDIR sin hjemmeside om Satser for lærlinger og lærekandidater for 2019.

Tilskudd til lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater under 25 år med særskilte behov eller svake norskferdigheter med kort botid i Norge.      Tilskuddet søkes av lærebedrift og skal brukes til å finansiere kostnader for ekstra arbeid og utgifter i forbindelse med ekstra personellressurs. Ordningen forvaltes av Utdanningsdirektoratet (UDIR), men det er fylkeskommunen som kvalitetssikrer søknader før innsending innen fastsatt frist. Søknad på eget skjema leveres fylkeskommuen senest 15 september, slik at Fagopplæring rekker å videresende til UDIR innen fristen 1. oktober. Les mer om ordningen og finn søknadsskjemaer på UDIR sin hjemmeside.

Ekstra tilskudd til lærebedrift kan utbetales med godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt. Formålet er å stimulere til at det blir tegnet kontrakt, eller at kontrakt fullføres med fag-/svennebrev/kompetansebevis. Dette kan være aktuelt for kandidater som trenger ekstra oppfølging og ressurser for å oppnå bestått. Det er fagkonsulenten i samarbeid med bedriften som avgjør om det skal søkes om ekstra tilskudd. Fagkonsulenten sender inn søknaden til slutt.

Tilskudd til kontrakter i avviksfag. Noen fag har et tredje år i skole, og da er det bare verdiskapning i læretiden, ikke opplæring. Slike kontrakter er ikke berettighet tilskudd ut i fra UDIR sine føringer. I Buskerud er det vedtak på at lærekontrakter i fagene automatisering, dataelektroniker og anleggsmaskinmekaniker tildeles basis II tilskudd for lærlinger med ungdomsrett. Formålet er å trygge tilgangen på læreplassser i avviksfagene. Det trengs ikke søkes om dette.

Trekk i tilskudd for skoleopplæring. Bedrifter som benytter seg av fylkeskommunens tilbud om undervisning i fag eller føreropplæring i yrkessjåførfaget, får et trekk i tilskuddet for den tiden kandidaten er i opplæring.


Publisert 7. september 2016, oppdatert 30. januar 2019.