Jeg er i prøvenemnd

Denne siden er for deg som allerede er medlem i prøvenemnda. Her kan du finne informasjon om gjennomføring og vurdering av fag- eller svenneprøven.

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Prøvenemndenes oppgaver

Prøvenemndenes viktigste oppgave er sluttvurdering av fag- eller svenneprøven. Gjennom arbeidet med å godkjenne fag- eller svenneprøver er nemnda med på å definere hva som er et forsvarlig nivå på framtidas fagarbeidere. 

Prøvenemndene:

  • har ansvar for å utarbeide oppgaver til fag- og svenneprøven i samsvar med gjeldene læreplaner og forskrift.
  • kan be om forslag fra bedriften, men er likevel ansvarlig for kvaliteten i prøven
  • har ansvar for å utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid. Det må komme klart fram hvilke kriterier som er lagt til grunn for vurderingen. Se eksempel på vurderingskriterier i vei- og anleggsfaget.                                 Mal til å lage vurderingskritier.
  • skal være tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt. Prøvenemnda oppnevner en tilsynsperson ved behov.
  • skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Prøvenemnda skal ut i fra dokumentasjon og praktisk del fastsette karakteren.
  • skal fylle ut fullstendig prøveprotokoll og gi et godt bilde av gjennomføringen. Meldingsskjema med protokoll og fagprøveregning skal sendes samlet umiddelbart etter gjennomføringen. Veiledning til fagprøveregning ligger her.
  • kan foreslå kandidater til Årets lærling

Publisert 4. mai 2012, oppdatert 15. februar 2017.