Opplysninger om klageadgang og klageskjema - eksamen

Alle eksamenskarakterer er enkeltvedtak. Det betyr at du har rett til å klage på karakteren om du mener den er urimelig.

Skal du klage på karakterer må

- klagen fremsettes skriftlig, og underskrives av klageren eller av en med fullmakt.
-
du kan sende utfylt klageskjema i posten til skolen/privatistskolen eller
- du kan sende utfylt klageskjema til skolens e-post. Klageskjemaet må scannes og sendes som vedlegg til e-posten.

 Privatister som skal sende klage på  eksamenskarakter pr epost til Drammen videregående skole må benytte denne eposten:

privatist....@viken.no

Hutigklagefrist ved klage på skriftlig eksamen- gjelder kun  etter våreksamen
I utvalgte fag innenfor studieforberedende utdanningsprogram er det mulig å benytte seg av hurtigklagefrist.

De som velger å benytte seg av hurtigklagefristen må levere klageskjema til skolen senest 29. juni 2020  kl. 12.00.

Utdrag fra Forskrift til opplæringslova, kpt 5, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006:

"Klagefrister
Frist for å klage over vedtak som gjelder eksamenskarakterer er 10 dager. Fristen regnes fra det tidspunktet da melding om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller da den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen avbrytes når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelse. (Gjelder ikke for skriftlig eksamen).

Utforming av klagen
Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klageren eller av en med fullmakt. Klagen skal nevne det vedtaket som blir påklaget, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og om klagefristen er holdt. Klagen bør innholde årsaken til klagen, bortsett fra klage på skriftlig eksamen.

Rett til begrunnelse
Den som har klagerett kan, innenfor klagefristen, kreve begrunnelse for karakter. Begrunnelsen gis av sensor eller en lærer som har tatt del i karakterfastsettelsen. Den som har klagerett, kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen.

Klage over eksamensresultatet ved skriftlig eksamen
Eleven/privatisten har etter at karakter ved skriftlig eksamen er fastsatt, rett til å gjøre seg kjent med egen besvarelse. På anmodning skal han/hun gis kopi av besvarelsen. Eleven/privatisten kan også kreve fremlagt eventuelle retningslinjer som er gitt sensorene til hjelp ved sensureringen.

Klagenemnda skal gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur. Nemnda skal ellers ikke få andre opplysninger enn besvarelsen og de opplysninger som kan vedlegges besvarelsen ved eksamen.

Nemnda vurderer karakterfastsettelsen. Finner den at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, setter den ny karakter. Karakteren kan settes opp eller ned.

Klage over eksamensresultatet ved muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan det bare klages over formelle feil av mulig betydning for resultatet. Ved klage innhenter skolens rektor uttalelse fra sensor og eksaminator og sender disse uttalelsene og klagen sammen med sin egen uttalelse til fylkestinget eller den fylkestinget bemyndiger som klageinstans. Kopi av uttalelsene sendes klageren. Dersom klager gis medhold i klage over muntlig eksamen blir eksamenskarakteren annullert. Klageren har rett til gå opp til ny eksamen.

Klage over eksamensresultat ved andre, ikke-skriftlige eksamener
Ved andre ikke-skriftlige eksamener enn muntlig eksamen der det ikke foreligger dokumentasjon som kan vurderes av en klagenemd, kan det bare klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. I slike tilfeller følges samme fremgangsmåte som for muntlig eksamen.
Dersom det foreligger resultater i dokumentasjon som kan vurderes faglig av en klagenemd, skal en følge prosedyren som for skriftlig eksamen."

Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen får privatister oppgitt karakteren på eksamensdagen. Da starter klagefristen å løpe fra eksamensdagen.

Skjema for klage på karakter – skriftlig eksamen

Skjema for klage på formelle feil – muntlig eksamen


Publisert 13. juni 2012, oppdatert 30. juni 2020.