Særskilt tilrettelegging ved eksamen

Privatister med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de får vist sin kompetanse.

Se Forskrift til opplæringsloven § 3-32

Søknadsskjema og dokumentasjon fra sakkyndig instans må sendes oppmeldingsstedet. Frist for innsending er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen.

Sakkyndig instans kan være: 

 • lege angående vansker/funksjonshemninger av fysisk art
 • logoped/spesialpedagog (f.eks. pedagogisk psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker o.l.
 • psykolog
 • eventuelt andre i spesielle tilfeller 

Uttalelse fra sakkyndig instans skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.

Dersom du er under utredning og ikke har dokumentasjonen klar før søknadsfristen går ut, informerer du om dette på søknadsskjemaet. Frist for ettersending er 3 uker.

Dokumentasjon som blir sendt inn uten søknadsskjema vil ikke bli behandlet. Søknadsskjema uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema som er ufullstendig utfylt vil bli returnert! 

Spesiell tilrettelegging ved eksamen kan være:

 • forlenget tid
 • opplesing av oppgaven
 • forstørret oppgavetekst
 • skjermet eksamensplass skriftlig eksamen(OBS! kan ikke forvente å sitte alene)
 • for hørselshemmede kan lytteprøver i fremmedspråk erstattes med lesing av ukjent tekst
 • bruk av PC
 • muntlig eksamen (i stedet for skriftlig) gjelder ikke fag der skriftlig kompetanse skal vurderes 

Har du et annet morsmål enn norsk, er ikke det i seg selv grunnlag for å få muntlig eksamen i fag med skriftlig eksamensform.

Særskilt tilrettelegging av både Del 1 og Del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag med todelt modell kan være:

 • utvidet tid, normalt inntil 1 time, fordelt på ca 25 minutter og 35 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2
 • opplesing av eksamensoppgaven
 • skrivehjelp
 • forstørret skrift
 • ekstra belysning
 • lyd-CD
 • eventuelt andre lignende tiltak

Du vil i god tid før eksamen få beskjed om eventuelle tilretteleggingstiltak som er innvilget. Denne bekreftelsen må du ta med til eksamen.Kontakt oppmeldingsstedet dersom du har spørsmål angående tilrettelegging ved eksamen.Publisert 13. juni 2012, oppdatert 4. desember 2018.