System for opplæringskvalitet i Buskerud fylkeskommune

Systemet skal sikre at opplæringsvirksomheten foregår i tråd med opplæringslovverket og nasjonale og fylkeskommunale retningslinjer for den videregående opplæringen.

Dersom du er ansatt på skolen, har du kanskje mest bruk for:


Hvis du er skoleleder, vil kanskje følgende være av størst interesse:


Foresatte, elever og lærlinger vil muligens ha størst nytte av:

  • Styringsdokumenter og reglementer (Ordensreglement og IKT-reglement)
  • Bestemmelser, rutiner og maler (Her finner du bl.a. Elevenes skolemiljø, der det går frem hvordan du skal forholde deg hvis du (elev eller lærling) eller ditt barn (foresatt) blir mobbet i forbindelse med opplæringen. Her vil du videre finne bestemmelser som knytter seg til bortvisning, og dokumenter som skal brukes ved avvik fra opplæringsloven. Det går også frem hva du skal gjøre dersom du ønsker å klage på opplæringen – på forhold som går ut over opplæringsloven.)
  • Fagopplæring

Hvis du representerer et opplæringskontor er kanskje dette menypunktet være aktuelt for deg:


Hvis du representerer en friskole eller driver institusjonsopplæring kan dette menypunktet være aktuelt:


Er du interessert i Buskerud fylkeskommunes resultater i de videregående skolene, kan du ta en titt på: 


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 8. august 2019.