Kvalitetsoppfølging

Hovedtiltakene når det gjelder kvalitetsoppfølging er beskrevet i modellen til høyre (klikk på modellen for å vise den i større format).

Data om tilstanden innhentes i perioden september-desember, resultatvurdering gjennomføres i perioden januar-april, resultatoppfølging/tiltaksutvikling i perioden mai-august. I tillegg gjennomføres utviklingsdialoger hvert andre år.

Kvalitetsarbeidet i utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune dreier seg i høy grad om organisasjonslæring og kollektiv kunnskapsutvikling. Det forutsettes derfor at hele ledergruppa og størst mulig del av kollegiet på den enkelte skole blir engasjert i problemstillingene som reises i forbindelse med oppfølgingen.

Tertialrapportering
Tertialoppfølgingen fra utdanningsavdelingen har forskjell hensikt fra tertial til tertial. 1. tertial fokuserer på lovetterlevelse, 2. tertial på resultater fra foregående skoleår, 3. tertial inneholder bare økonomirapportering. Til hver tertial leveres skriftlig rapport som grunnlag for kvalitetsvurdering og videre oppfølging.

Møtene etter 2. tertial er blitt utviklet til en delingsarena hvor problemstillinger, som først har vært gjenstand for vurdering på den enkelte skole, blir drøftet. Problemstillingene er gitt av resultatvurderingen fra januar-april, som igjen bygger på datainnhenting fra september-desember. Hensikten med møtene er å dele erfaringer og å lære sammen. 

Utviklingsdialoger
Fylkesutdanningssjefen gjennomfører hvert annet år utviklingsdialoger med de videregående skolene, UngInvest AIB, Pedagogisk psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten, og opplæringskontorene i Buskerud. Hensikten med utviklingsdialogene er å stimulere enheten til å ta i bruk ulike kilder til kunnskap – kvalitative data, forskning og delt og bearbeidet praksiserfaring – for å utvikle seg i et fem års perspektiv. Altså å stimulere til kunnskapsbasert, kollektiv organisasjonsutvikling.

Utviklingsdialogene er under konstant utvikling både når det gjelder form og innhold, og tar opp aktuelle kvalitetsspørsmål ved tidspunktet for samtalene. I Buskerud fylkeskommune foregår dialogene hvert andre år. Se eksempler på dialog- og kunnskapsgrunnlag for både skolene og opplæringskontorene fra 2015/2016:

Tilstandsrapport
I tilstandsrapporten vurderer den enkelte videregående skole sine resultater for det foregående skoleåret. Denne vurderingen skal ligge til grunn for virksomhetsplanen for det kommende skoleåret.   


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 8. august 2019.