Styringsdokumenter og reglementer for videregående opplæring i Buskerud

Her finner du de føringene for opplæringsvirksomheten som er utviklet lokalt - altså i Buskerud fylkeskommune. Føringene bygger på nasjonale myndigheters bestemmelser og reguleringer.

Hoveddokumenter


Forskrifter

Forskrift om inntak til videregående opplæring
Forskrift til opplæringslovens paragrafer § 6-2 og § 6A-2 bestemmer at fylkeskommunen skal fastsette lokal forskrift om inntak. Formålet med forskriften er å regulere spesielle forhold rundt inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Buskerud. Bestemmelsene skal sikre likebehandling av søkere til videregående opplæring i Buskerud.

Forskrift om miljørettet helsevern for Buskerud fylkeskommune
Forskriften har som formål å bidra til at enhetene fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.


Planer

Her finner du planer sortert på temaer som Utdanningsavdelingen har ansvar for. Utgåtte planer finnes i fylkeskommunens arkiv, og kan fås ved henvendelse.


Reglementer

Her har vi plassert reglementskategoriene som kan være aktuelle for elevene.

Ordensreglement
Ordensreglementet regulerer rettighetene og pliktene i skolesamfunnet. Av ordensreglementet går det frem hvilke tiltak som kan settes i verk mot elever som bryter reglementet, og fremgangsmåten når slike brudd skal behandles.

IKT 
Disse dokumentene regulerer ulike sider ved bruk av datamaskiner i opplæringen.

Lærebokreglement
Reglement for utlån av lærebøker regulerer rettigheter og plikter for elever ved lån av lærebøker. 

Ekskursjonsreglement
Ekskursjonsreglementet inneholder bestemmelser som gjelder ved reiser og utflukter i skolens regi. Skolens sanksjonsmuligheter ved brudd på regelverket fremgår også.

Eksamensreglement


Publisert 10. februar 2016, oppdatert 8. august 2019.