Personopplysninger

Som elev i videregående opplæring vil informasjon om deg bli registrert i ulike datasystemer - noen blir du kjent med i opplæringen, andre brukes av skolens administrasjon.

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av datasystemer i henhold til Personopplysningsloven. Personopplysningsloven med forskrift regulerer bruk av personopplysninger, disse ligger tilgjengelig på www.lovdata.no.

Opplysninger registreres i det skoleadministrative systemet Extens. Disse opplysningene benyttes til å opprette brukeridentitet og brukernavn og passord i Active Directory, Feide og Office 365. All informasjon om brukertilgang styres fra Extens selv om dataene er lagret andre steder. 

Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren. Du slipper å huske mange brukernavn passord for å kunne logge deg på datasystemer og digitale læremidler som er tilrettelagt for Feide-pålogging. Det etterstrebes at alle tjenester skal kunne benytte feidepålogging. Elever har tilgang til en rekke tjenester via Feidepålogging. 

Nedenfor finner du informasjon om hvordan Buskerud fylkeskommune behandler elevers personopplysninger i ulike systemer:

Datasystemer brukt i opplæringen av elever / lærere:

It's learning – læringsplattform
It's learning (ITSL) er en digital læringsplattform der lærer og elev/klasse kan samhandle. Dette er et verktøy for informasjon, planer, arbeidsoppgaver, tester, læringsstoff, innleveringer, tilbakemeldinger og samarbeid. Mer informasjon om It's learning.

SkoleArena - fraværs- og karakterregistrering
I SkoleArena (SA) vil du finne fravær, karakterer og eventuelle anmerkninger. Data i SA er oppbevart og tilgjengelig kun mens du er elev, og du har kun tilgang til egne data. Faglærere har kun tilgang til informasjon om fravær og karakterer for egne undervisnings-grupper.  Kontaktlærer har tilgang til informasjon om karakterer og fravær i alle fag for egen elev-gruppe. 

Blir.no
Blir.no er et vurderings- og dokumentasjonsverktøy som skal brukes i faget Yrkesfaglig fordypning. 

Microsoft Office 365
Alle elever får tilgang til tjenester via Office 365. Her er det mulig å lagre informasjon og kommunisere med andre ved å bruke av e-post (Exchange), dokumentarbeidsområde (SharePoint / OneDrive for Business) og nettbasert kommunikasjonsverktøy (Skype). Alle elever har også tilgang til Office pakken (ProPlus) for PC, Mac, iPad og mobile enheter. Office 365 har et eget Active Directory som er synkronisert med Active Directory og Feide i BFK. Håndtering av personopplysninger og data er ivaretatt av en egen databehandleravtale med Microsoft. Det er også foretatt en risiko og sårbarhetsanalyse i forbindelse med datasikkerheten rundt denne løsningen.  

Datasystemer brukt av administrasjonen:

Extens - skoleadministrativt system
Her vil informasjon om elevens personalia være registrert:

 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Epost
 • Foresattes navn, adresse, telefonnummer, epost
 • Utdanningsløp
 • Skoletilhørighet
 • Klassetilhørighet
 • Fag- og undervisningsgrupper
 • Fravær
 • Karakterer
 • Peker til bildefil
 • Morsmål
 • Inntakspoeng
 • Avbruddsårsaker
 • Rettsstatus
 • Rettsår
 • Elevstatus
 • OT-koder

Det er kun skolens administrative personale som har tilgang til Extens. Elever og lærere har ingen tilgang til dette systemet. Det finnes også noen få personer i fylkesadministrasjonen som har administrative rettigheter med utvidet tilgang til systemet for drift og vedlikehold. Historikk med hensyn til karakterer og fravær lagres for alltid i henhold til Arkivloven.

Active Directory - katalogtjeneste 
Buskerud fylkeskommune benytter Active Directory (AD) som katalogtjeneste. AD inneholder data importert fra Extens og omfatter bl.a. brukernavn, navn på datamaskiner og grupper som gjør det mulig å benytte Buskerud fylkeskommunes nettverk og datasystemer. For eksempel er det behov for en konto i AD for å kunne logge på det trådløse nettet på skolene. Brukerkontoen oppbevares i AD så lenge personen er elev ved en skole i Buskerud fylkeskommune, og fjernes normalt innen tre måneder etter at eleven er ferdig med opplæringen ved skolen. 

Equitrac – utskriftssystem
Enkelte skoler benytter utskriftssystemet Equitrac (EQ). EQ er et system som holder rede på utskriftene til den enkelte elev, og sikrer at utskrifter ikke kommer på avveie. Det er kun elever med egen pinkode eller eget elevkort som kan bruke EQ til kopiering eller utskrift. 

Import av brukerdata som brukernavn, pinkode og skolenavn importeres til EQ fra Extens via Active Directory. Utskriftshistorikk bevares normalt i tre måneder. Det er kun tidspunkt for utskrift, antall sider og navn på utskriftsjobb som lagres i systemet. Utskrifthistorikken har kun eleven og enkelte i fylkesadministrasjonen tilgang til. Elever får tilgang til sin historikk via en intern webside. Uavhentede utskrifter slettes automatisk etter 24 timer. Skolens IKT-personell har tilgang til brukeradministrasjon. 

 Websense – trafikkanalyse
Websense er en programvare som analyserer innholdet i trafikken i skolens nettverk. Dette systemet kan begrense eller stoppe uønsket nettverkstrafikk i henhold til IKT-reglementet, jfr.§5

SkoleAdmin (Senitel)
Dette er et system for registrering av bærbar PC som eleven får utlevert etter underskrevet avtale. I SkoleAdmin registres elevens navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, mobilnummer, bilde, skole- og klassetilhørighet og serienummeret til bærbar PC. Foresattes navn, adresse, e-postadresse og mobilnummer er også registrert. 


Publisert 9. desember 2014, oppdatert 8. april 2019.